SON DAKİKA

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN REHBER YAYINLANDI.

Bu haber 14 Kasım 2016 - 22:13 'de eklendi ve 1.314 kez görüntülendi.

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

İlgili programa ait Uygulama Rehberi yayınlanmıştır.  4 Farklı kategoride % 50 destek öngörüyor. Açık ve yarı açık işletmeler yararlanabiliyor. Avan proje ile başvuru yapılabilir. Ancak projenin detay içermesi ilerisi açısından çok önemli. 32 İl var. Kapasite alt sınırı 500 Baş Dişi Dana. Parasal bir alt üst sınır yok. Maliyetler kapasite/dişi dana bedeli üzerinden orantılandırılmış durumda. TürkVet sisteminde aktif 3 yıl kayıtlı olan ve ilgili Birliklere üye olan Özel veya Tüzel kişiler başvurabilir. Süre 30 gün. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2016
Ergin KAHVECİ
Şirket Müdürü

Ziraat Mühendisi

Livane Zirai Müh. ve Dan. Ltd. Şti.
Balgat Ankara
0532 4270366
0312 2852585
facebook: livanetarim
damizlik-duve-yetistiriciligi

 

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

 

 

 

PROJE UYGULAMA REHBERİ

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 1. BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM, YASAL DAYANAKLAR, TANIMLAR,

DESTEK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

1.1. Amaç ve Kapsam

Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaat aşamasından son aşamasına kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, Bakanlıkça belirlenecek illerde damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, Bakanlık ilgili veri sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır.

 

1.2. Yasal Dayanaklar

Bu rehber, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)” ne göre hazırlanmıştır.

Bu rehber aynı zamanda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak desteklerin etkin, etkili, şeffaf ve güvenilir bir programlama, yönetim, uygulama, izleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ve yatırım illerinde farklılıkları olmaksızın rasyonel standartların oluşturulması amacıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından hazırlanmıştır.

 

Rehber, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında İl Müdürlükleri tarafından talep edildiği ve/veya HAYGEM tarafından uygun görüldüğü takdirde, yaşanan deneyimlere bağlı olarak revize edilebilecek veya yenisi yayımlanabilecektir.

1.3. Tanımlar 

Bu uygulama rehberinde adı geçen;

a)Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

 1. b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 2. c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Damızlık dişi buzağı: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en fazla 6 aylık dişi buzağıyı,

 1. d) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 3 aylık gebe hayvanı,
 2. e) Genel müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
 3. f) Hakediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,
 4. g) Hakediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje ve değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

ğ) Hibe başvuru formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların başvuru esnasında dolduracakları formu,

 1. h) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

ı) Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde ahır inşaatı, damızlık amaçlı dişi buzağı alımı ve makine-ekipman alımları ile ilgili olarak yatırımcılara Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

 1. i) Hibe tutarı: Hibeye esas proje tutarının; İnşaat yatırımı, hayvan alımı ve makine-ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,
 2. j) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
 3. k) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
 4. l) İl proje değerlendirme komisyonu (İPDK): Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden (asil müdürler olmadığında yerine vekâlet eden kişi) valilik oluru ile oluşan komisyonu,
 5. m) İl proje yürütme birimi (İPYB): Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünde görev yapan konu uzmanı (inşaat, elektrik, makine mühendisi/teknikerleri) teknik eleman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,
 6. n) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı, beslendiği, açık veya

yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,

 1. o) Karar: 27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararı,

ö) Merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK): Bakan oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az 5 kişilik komisyonu,

 1. p) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren projeyi,
 2. r) Sağlık Sertifikası: Bakanlıkça belirlenmiş hastalıkları taşımayan, programlı aşıları yapılmış hayvanlara sahip işletmeler veya hastalıktan ari işletmelere verilen sertifikayı,
 3. s) Tebliğ: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek illerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 03/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/39 numaralı uygulama esasları tebliğini,

ş)Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

t)Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

 1. u) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanan uygulama rehberi,

ü) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

 1. v) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,
 2. y) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,
 3. z) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri,

aa)Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın İl Proje Yürütme Birimi ve Kadastro Müdürlüğünden/İl Müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik elemanla (harita mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespitini,

ifade eder.

 

1.4) Destek Çerçevesi

Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında İPDK’nunca  yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımcı listeleri ve proje büyüklükleri dikkate alınır.  Destek programlarının yönetimindeki teknik, idari ve mali açıdan yetki ve sorumluluk Bakanlık İl Müdürlüklerine aittir. İl Müdürlükleri bu yetki ve sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler. HAYGEM ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine yönlendirmede bulunma görev ve yetkilerine sahiptir.

1.5) Kurumsal Çerçeve

 1. a) Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütüldüğünün kontrolünden, illerden gelen onaylı projeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne iletilmesinden, konu uzmanlarına eğitim verilmesinden, gerekli tanıtımın yapılmasından, projenin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonundan, izleme ve değerlendirme raporlarının takip edilmesinden ve uygulama ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinden sorumludur.

 

 

 

 

 1. b) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu (MPDK)

Bakan oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az 5 kişilik komisyonu,

Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili dairenin başkanı başkanlık eder.

 1. a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
 2. b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı projeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
 3. c) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ön gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.

ç) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst limitlerini belirler.

 1. d) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.
 2. e) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

 

 1. c) Bakanlık İl Müdürlüğü

Bakanlıkça ayrılan destekleme kaynağının, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,  yönetmek ve denetlemekle sorumludur.

Yatırımların idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Karar, Tebliğ ve Uygulama Rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK) tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar.  Onaylanan projeleri ve hak edişleri Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderir.  Yatırımcılar tarafından verilen proje tekliflerini liste halinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ve görevli personelin e- posta adresine gönderir.

Onaylanarak yatırıma alınan projelerin termin planına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini takip eder. Devam eden projeler için Ek-14’de yer alan formu, biten projeler için ise Ek-15’de yer alan formu altı ayda bir düzenli olarak Genel Müdürlüğe yazılı olarak ve elektronik ortamda e-posta yoluyla gönderir.

Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde bulunmayan, bütçe planlaması dışında kalan iş ve işlemlerde İl Müdürlükleri ile İPDK yetkili ve sorumludur.

ç) İl Proje Yürütme Birimi (İPYB)

 1. a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri/ veteriner hekimler ile çevre ve şehircilik il müdürlüğü, büyük şehir belediyeleri, il özel idareleri veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinde görevli inşaat, elektrik, makine mühendisi/teknikerlerinin katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır.
 2. b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik eleman ve inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyük şehir belediyelerinden, il özel idarelerinden veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.
 3. c) Başvuruların, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre iş ve işlemlerin incelemesini yaparak hazırladığı raporu İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderir.

ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirir.

 1. d) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.

 

 1. d) İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK)
 2. a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşur. Her üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Vali yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali yardımcısının yerine vekâlet eden vali yardımcısı başkanlık eder. Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.
 3. b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.
 4. c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

 

2.BÖLÜM

HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI

2.1. Hibe Desteği Uygulanacak İller

Hibe desteği kapsamında illerin belirlenmesi yetkisi 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Bakanlığa aittir. Bakanlık proje uygulama süresince her yıl destek uygulanacak iller belirlenip duyuracaktır. 2016 yılı için Bakanlık Makamının 19.10.2016 tarih ve 94390031-604.02-21313 sayılı oluru ile belirlenen iller aşağıdaki gibi olup bu illerden başvurular alınacaktır:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muğla, Manisa, Muş, Niğde, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yozgat illeri.

2.2. Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş olan illerde 2016-2018 yılları arasında; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

 

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                      HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

Yeni Yatırım                                                                                      50

Kapasite artırımı/rehabilitasyon

HAYVAN ALIMI    

Damızlık dişi buzağı alımı                                                                 50

MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI

Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı                                             50

 

2.3. Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

            Yeni yatırımlarda 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ve damızlık dişi buzağı alınması veya kapasite arıtımı / rehabilitasyon yatırımlarında ise mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve damızlık dişi buzağı alınması için, il damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri veya damızlık sığır yetiştiriciliği birliklerine üye gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

 

2.4. Yatırımlarda Desteklenme Kaynağının Planlanması

Kaynak dağılımının düzenlenmesinde MPDK yetkilidir.

2.5. Yatırım Konuları ve Alternatifleri,  Desteklemeden Yararlanma

            2.5.1. Yatırım Konuları ve Alternatifleri

 

Yeni yatırım projelerinde, yeni inşaat, damızlık dişi buzağı alımı ve makine alet-ekipman alımı birlikte yer almalıdır.

Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde ise Bakanlıkça belirlenen şartları taşımak kaydıyla yatırım konularında yer alan konulardan en az bir tanesi yer almalıdır. Söz konusu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı İPYB’nin yapacağı kontrolle belirlenir.

 

Yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLERYATIRIM KONULARI
ALTERNATİF 1

Yeni Yatırım

Ahır yapımıDamızlık dişi buzağı alımıYem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı
ALTERNATİF 2Ahır varDamızlık dişi buzağı alımıYem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı
ALTERNATİF 3Ahır varDamızlık dişi buzağı alımıYem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı var
ALTERNATİF 4Ahır kapasite artırımı /

rehabilitasyon

Hayvan var Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı var

Not: Kapasiteye uygun Gübre Çukuru ve biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon çukuru zorunludur.

 

2.5.2. Desteklemeden Yararlanma

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.

Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.

Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

 

3.BÖLÜM

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

3.1) Başvuru Yeri ve Zamanı

(1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat eder. 2016 yılı için alınacak başvurular açıklanan illerde 14 Kasım-16 Aralık 2016 tarihleri arasında alınacaktır.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir

(3) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

(4) Aynı konudaki yatırımlarda;

(a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamında başvuruları alınmaz ve hibe kullandırılmaz.

(b) Başvuru sahibi, aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.       

3.2) Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;

 1. Gerçek kişiler
 2. Tüzel kişiler

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel yatırımcılar,

 

3.3) Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel

       Kişilerde Aranacak Şartlar

           

 

 1. Başvuru sahibi yetiştirici veya tüzel kişiliklerin, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işleme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

ç) Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

 1. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
 2. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
 3. Aynı parsel için büyüklüğü ne olursa olsun 2. bir yatırımcı tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 4. Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı parsel için tekrar başvuru yapılamaz.

3.4) Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
 2. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.
 3. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)
 4. İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler
 6. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
 7. a, d ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.

 

3.5) Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler 

 1. Ek-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu,
 2. Ek-2’de yer alan Ön Proje Formu,
 3. Ek-3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu,

ç) Ek-4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,

 1. Bakanlık Türkvet veri tabanına başvuru tarihinden en az üç yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.
 3. Yeni inşaat ve tadilat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Kamu arazisi kiralayarak (en az on yıllık kira sözleşmesi istenir.) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak başvurularda arazinin başvuru sahibi ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Yatırım onaylandıktan sonra) istenecektir.
 4. Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde işletmeye ait kapasite uygunluk raporu,
 5. Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde işletmeye ait yapı kullanım izni ve işyeri çalışma belgesi belediye, özel idare, il tarım müdürlüğü, vb. ilgili kurumlardan alınmış olmalıdır.
 6. Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde işletme bünyesinde görev yapan ziraat mühendisi (zooteknist) ve/veya veteriner hekimlerin en az 1 yıldır işletmede çalıştıklarını gösterir sözleşme, belge, vb.
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
 8. Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 9. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 10. Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

 

 

 

 

 

 

 

4.BÖLÜM

SUNULACAK TEKNİK DESTEK, BAŞVURULARIN YAPILMASI, BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI, İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1) Sunulacak Teknik Destek

 1. a) Desteklemeye başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, destekler hakkında illerde bulunan İl Proje Yürütme Birimine başvurarak ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.
 2. b) Verilecek bilgi, başvuru belgelerinin hazırlanmasında ve uygulamada karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.
 3. c) Desteklemeye ilişkin olarak yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar vb. etkinlikler başvuru süresi içinde İl Müdürlükleri vasıtasıyla organize edilecektir.

ç) Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyulan konuyla ilgili olarak yapılan yazışmalarda İl Müdürlüğünün görüşüyle birlikte detaylı bir raporu Bakanlığa gönderir.

 

4.2) Başvuruların Yapılması

 1. a) Yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Bakanlık İl Müdürlüğüne başvururlar.

Başvuru zamanı Genel Müdürlükçe belirlenir. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.

Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur.

 1. b) Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.
 2. c) Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu, ekleri ve destekleyici dokümanlarla birlikte 3 (üç) takım olarak hazırlanır. Bir takımı İl Müdürlüğü’ne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir, bir takımda onaylanmış listeler ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez.

 

4.3. Başvuru Dosyalarının Hazırlanması

 1. a) Başvuru dosyası, hibe başvuru formu ve destekleyici belgeler olmak üzere iki ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.
 2. b) Başvuru dosyalarının, destekleme alsın ya da almasın yatırımcılara geri iade edilmez. Bu nedenle, mutlaka bir suretinin yatırımcılar tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 3. c) Başvuru dosyası hazırlanırken belgeler ve ekleri ayrı bölümler şeklinde başvuru dosyasına konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.

ç) Başvurunun eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanmış olmalıdır.

4.4) Başvuruların İncelenmesi

 1. a) İPYB yapılan başvuruları evrak kayıt geliş sırasını esas alarak listeler.
 2. b) Başvuru dosyası, sadece dosyada olması gereken belgelerin var olup olmadığı yönünden on beş gün içinde incelenir. Teknik yönden İPYB’ce uygun bulunduğu halde, eksik veya hatalı belgeler ile yapılan başvurularda eksik veya hatalı belgenin düzeltilmesi amacıyla yatırımcıya süre verir. Verilecek süreyi İPDK belirler ve yazılı olarak İl Müdürlüğü yatırımcıya bildirir. Verilen süre içinde eksik veya hatalı belge düzeltilmez ise başvurunun kabul edilmediğini İl Müdürlüğü yatırımcıya yazı ile bildirir. Başvurunun uygunluğuna karar verme yetkisi İPYB’dedir.
 3. c) İPYB, başvuru belgeleri ile işletmeyi yerinde inceler. Gerekli şartları taşıyan veya taşımayan başvuruları, hazırlanan rapor ile birlikte bir üst yazı ile İPDK’ya gönderir. Reddedilen başvuruları hazırlayacağı gerekçeli rapor ile yatırımcıya bildirir.
 4. d) İncelenen başvurular Ek-17’de olan değerlendirme kriterlerine göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Değerlendirme sonrasında hazırlanan liste İPDK’ya üst yazı ile gönderilir.

 

4.5 Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. a) Başvurulara ilişkin İPYB’nce düzenlenen inceleme raporu doğrultusunda İPDK tarafından 15 gün içerisinde değerlendirilir. İPDK tüm hibe tekliflerinin değerlendirme raporunu hazırlar ve yatırıma uygun bulunan başvuruları, puanlama sırasını esas alarak rehber ekindeki formata (Ek-10) uygun şekilde listeler ve onaylar. Onaylanmış listeler İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir.
 2. b) Genel Müdürlüğe gönderilen liste MPDK tarafından puanlama sırası ve bütçe imkânları dikkate alınarak incelenir. Hibe desteği kapsamında desteklenecek projeler ve yatırımcılar asil ve yedek liste olarak onaylanır. Onaydan çıkan listeler, ilgili İl Müdürlüklerine Genel Müdürlükçe resmi yazı ile gönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.BÖLÜM

BAŞVURUSU YATIRIMA UYGUN BULUNANLAR İÇİN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER, YATIRIM TABLOSU, YATIRIMCININ SORUMLULUĞU, YATIRIMA BAŞLAMA SÜRESİ, PROJE TADİLATI VE ERTELEME

5.1) Yatırıma Alınma                                                              

 1. İl Müdürlüğü, yatırıma uygun bulunup Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, yararlanacağı yatırım konusunda; damızlık materyal alımı ve inşaat tatbikat projelerinin hazırlanmasını ve hazırlanan projelerini 60 (altmış) gün içerisinde İPYB’ye teslim edilmesini yazı ile tebliğ eder. (Ek-8 de hayvan alımları ve inşaatlar için belirtilen belgeler dosya muhteviyatında olmalıdır). Eksikliklerin tespiti halinde yatırımcıya bunları tamamlaması için 10 gün ek süre verilir.
 2. Yatırımcı tebliğ tarihini takiben 3 (üç) iş günü içerisinde yatırımı yapıp yapmayacağı konusunda il müdürlüğüne bilgi vermek zorunda olup aksi halde başvurusu iptal edilecektir.
 3. Yatırım için gerekli her türlü ruhsat ve yasal izinlerin proje uygulama dönemi içerisinde alınması yatırımcı sorumluluğundadır.
 4. Süresi içinde yatırım projesini ve eklerini sunmayan, onaylatmayan veya vazgeçen yatırımcı asıl listeden çıkarılır ve bu durum yazı ile yatırımcıya bildirilir.
 5. Yatırım listesinden çıkarılanların yerine varsa yedek listede yer alan kişi ve kuruluşlara sırası ile teklif çağrısı yapılır. Bu işleme bütçe imkânları gözetilerek devam edilir.

5.2) Yatırım İçin Uygun Bulunanlardan İstenecek Belge ve Bilgiler 

 1. a) Yeni İnşaat Yaptıracak İşletmeler
  • Yatırım Projesi İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren, 1/50 veya 1/100 ölçekli, İPYB tarafından teknik yönden incelenerek uygun bulunan ve Bakanlık İl Müdürlüğünce (projeyi yürütülmesinden sorumlu şube müdürlüğü) uygun bulunan mimari, statik, sıhhi, elektrik ve makine yerleşim projeleri (2 nüsha hazırlanacak ve birisi yatırımcıda kalacaktır, ayrıca CD ortamında olacaktır). Yeni yatırım başvurularında proje başvuruları aynı parsel üzerinde olmak kaydıyla 250’şer başlık iki ayrı ünite olarak sunulabilecektir.
  • Yılı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan keşif özeti cetvelleri kullanılacaktır.
  • Proje uygulama dönemi içerisinde alınması gerekli yasal izin ve ruhsatlar işlemlerin uzun sürmesinden dolayı uzaması durumunda, ruhsatı verecek kuruluştan alınan olumlu görüş veya izin ve ruhsatların yatırımcı tarafından hak ediş tarihine kadar temin edeceğine dair taahhütname,
  • Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve/veya kredi)
  • İnşaat yapım işlerine ait fatura, yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı için proforma fatura,
  • Projelendirmede temel göstergeleri için rehberde belirtilmiş olan temel kriterler ile “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik” de belirlenmiş olan esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

 

 1. b) Kapasite artırımı/ rehabilitasyon İnşaatı Yaptıracak İşletmeler
 • Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve/veya kredi)
 • Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı için proforma fatura,
 • İşletmede yatırımcı hangi yatırım konusunu gerçekleştirecek ise o konu veya konular proje içinde yer almalıdır.
 • Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje olacak şekilde hazırlanmalıdır,

 

c)Yatırım Tablosu Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

 • İnşaat yatırımlarında tarımsal yapılar için belirlenen proje yılı için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan keşif özeti cetvelleri kullanılacaktır.
 • Kurulacak damızlık işletmesi yatırımlarında, inşaat yatırım tutarı buzağı yatırım tutarını, makine-ekipman alım tutarı ise buzağı yatırım tutarının %10’unu geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından nakdi katkı olarak sağlanır.
 • Kapasite artırımı / rehabilitasyon kapsamında; kapasite artırımı olması halinde artırılması düşünülen hayvan sayısı üzerinden buzağı için belirlenmiş birim fiyata bağlı olarak buzağı yatırım tutarını, rehabilitasyon yada tadilat projelerinde ise Bakanlıkça belirlenen buzağı fiyatı üzerinden proje kapasitesinde belirtilen toplam hayvan bedelinin % 50’sini geçemez.
 • Toplam yatırım tabloları KDV hariç olarak hazırlanacaktır.
 • Desteklenecek projeler için üst limit belirlemede kullanılacak olan buzağı fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından her yıl belirlenip ilan edilir.
 • Projenin Uygun Olmayan Maliyetleri; Destekleme kapsamında değerlendirilmesi uygun olmayan bazı maliyetler aşağıdaki gibidir:
 1. Ruhsatlar, kredi, teminat ve diğer ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, döviz kuru zararları, ikinci el ekipman alımı, arsa ya da bina alımı, cezalar, mali cezaların bedelleri, borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar,
 2. Faiz borcu, proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri, danışmanlık giderleri, ayni katkılar, personel giderleri,
 3. Sigorta, nakliye, gümrük masrafları maliyetleri,

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapılarının maliyetleri,

 1. Yatırımcıya, proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü ceza, gecikme zammı, faiz ve sair giderler uygun maliyetlerden sayılamaz.

ç) Yatırımcıların Sorumlulukları 

1) Başvuru zamanından hak edişlerin tanzimi ve sonrasında izleme uygulamalarındaki her türlü yazışmalarda başvuru formunda yer alan imza sahipleri muhatap alınır. İl Müdürlüğü dışında yapılan üçüncü taraflarla görüşmeler İl Müdürlüğünü bağlamaz.

2) Yatırımın her aşamasındaki harcamaların dokümanları, tüm satın alma sözleşmeleri (fatura, ödeme vb.) kaydedilecek ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada saklanacaktır.

3) Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde İl Müdürlüğünün önerilerine dikkatle uyulacaktır.

4) Yatırımın yapılacağı yerde, devlet desteği uygulaması ve yatırımın adının uygun araçlarla (tabela, vb.) görünürlüğü sağlanacaktır. Söz konusu tabelalar en az 100 cm X 75 cm ebatlarında olup, üzerinde “ BU TESİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE BAKANLAR KURULU’NUN DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARI KAPSAMINDA YAPTIRILMIŞTIR” ibaresi bulunacaktır.

5) İl Müdürlüğünün yapacağı tüm denetim ve izleme ziyaretlerinde bütün kolaylıklar sağlanacaktır.

6) Proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü zararlardan Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

d)Yatırım Projesi Değişikliği ve Erteleme

1) Yatırımcıların, projelerini İl Müdürlüğünce onaylanmış şekli ile uygulamaları esastır. Bu nedenle projenin ilk planlandığı şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Ancak onay tarihinden sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek; önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir(*) sebepler söz konusu olursa uygulamanın herhangi bir safhasında değişiklik yapılabilir.

2) Yatırım maksat ve maliyeti etkilemeyen küçük değişiklikler İl Müdürlüğünün ön onayı alınarak yapılır. Maliyeti etkileyecek değişiklik teklifleri İl Proje Değerlendirme Komisyonu onayı ve Genel Müdürlüğün izni ile mümkündür.

3) Proje değişikliklerinde ve ertelemesinde:

 1. Yatırımcının taleplerinin kabulü için yalnızca talepte bulunması yeterli değildir. Bu taleplerin, nedenlerinin ve değişiklik gerekçelerinin, en uygun şekilde, detaylı olarak ve belgelendirilerek açıklanması gerekir. Değişiklik gerekçesi olmayan, yetersiz ya da mesnetsiz olan değişiklik talepleri İl Müdürlüğünce reddedilir.
 2. Proje değişikliği başvuru sahiplerine eşit muamele yapılması ilkesine aykırı düşen veya proje amacını değiştiren bir niteliği veya etkiye haiz olamaz. Bu nedenle, değişiklik talepleri, projenin genel amacını değiştirecek ve bu kapsamda diğer başvuruların eşitliğine zarar verecek maksat ve nitelikte olmamalıdır.
 3. Proje değişiklik teklifi sadece termin planı içindeki sürede yapılabilir.

ç) Onaylanan ve yatırıma başlanan projelerin mücbir haller([*]) dışında bir yılda tamamlanması esastır.

 1. Projede temrin başlangıcı proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerek başlama tutanağı tarihi itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir.
 2. Başlayan ve devam eden projenin uygulanmasını büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren ve bu rehberde belirtilen mücbir sebeplerin varlığı halinde, Uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine İl Müdürlüğünün uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile termin planının yarısı kadar (6 ay) ek süre verilir. Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi Bakanlıkça belirlenir. Bu uzatmanın yapılabilmesi için nakliye veya karantina şartları nedeni ile projenin tamamlanmasının gecikeceğinin belgelenmesi gerekir.
 3. Projenin temel amacını etkilemeyen değişiklikler;
 • Faaliyetlerde yatırım tutarı ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler,
 • Adres ve telefon numarası değişikliği,
 • Yatırım tutarını değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri,
 • Aynı amaca hizmet etmek koşuluyla ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi gibi değişiklikler, İPDK yetkisiyle yapılabilir.

 

 1. e) Yatırıma Başlama ve Uygulanması
 • Yatırımcı, uygulayacağı yatırım ile ilgili olarak İl Müdürlüğünce kendisine yapılan tebliğ tarihi itibariyle onaylanan projesini kararname, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslardaki hükümlere ve iş programına uygun olarak, İPYB tarafından yerinde yapılacak inceleme sonucunda verilecek raporla uygulamaya başlar. Projesi uygun görülüp yatırıma başlaması için onay verilen yatırımcı en geç 10 gün içerisinde yer tespitini yaptırmak zorundadır. Aksi halde 10 gün içerisinde yer teslimini yaptırmayan yatırımcının geçerli bir mazereti yoksa projesi iptal edilecektir.
 • Yatırım yerinde İPYB tarafından yapılacak inceleme sonrasında düzenlenecek başlangıç raporda ve yatırım yeri tespit tutanağında (EK-6); yatırım öncesi yatırım sahasında herhangi bir iş ve/veya işlem, inşaat yapılıp yapılmadığı özellikle belirtilir. Yatırım yeri tespitinde Kadastro Müdürlüklerinden/ İl Müdürlüğünden Valilik oluru ile bir teknik eleman (harita mühendisi/teknikeri) görevlendirilip, ilgili eleman ile birlikte tespit yapılıp, tutanak imza altına alınacaktır.
 • Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi İPYB tarafından yapılacaktır. Bu çerçevede yapılacak denetimlere ilişkin olarak EK-7’de belirtilmiş olan ara rapor tutanağı düzenlenir. Bu kapsamda gerektiğinde 6’şar aylık yapılması gereken kontrollerde dahil olmak üzere İPYB personeli inşaat aşamalarını ve denetimlerini gerçekleştirir.
 • Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların kararname, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden İPYB sorumludur.

5) İnşaat projelerinin yatırımın uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, yatırım sahiplerine on gün içerisinde uygulamaların kararname, tebliğ ve rehber hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda İPYB tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Bakanlık bir hafta içinde bilgilendirilir. 30 gün içinde İPYB’ ince tespit edilen projeye aykırı uygulamaların düzeltilmemesi halinde proje iptal edilir ve desteklemeden yararlandırılmaz.

6) Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne, İPYB’nin talebi üzerine İl Müdürlüğünün görevlendireceği konu uzmanı teknik elamanın vereceği rapora göre Bakanlık karar verir.

7) Proje uygulamalarının her aşamasında  (damızlık materyaller dahil) tesislerin fotoğrafları çekilerek CD ortamında Bakanlığa teslim edilir.

8) Alınacak hayvanlar için en az 1 (bir) yıllık TARSİM hayvan hayat sigortası yapılması zorunludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.BÖLÜM

HAKEDİŞE MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME, HAKEDİŞ RAPORLARININ VE HAK EDİŞ İCMALLERİNİN DÜZENLENMESİ

 

  6.1) Hak Edişe Müracaat ve Değerlendirme

 • Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.
 • Hakedişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

6.2) Hak Ediş Raporlarının Düzenlenmesi ve Onaylanması

 1. a) Genel Esaslar
 • Yeni yatırımlarda yatırım tamamlanmadan hakediş düzenlenmez. Ödemeler iki defada yapılır. Birinci hakediş inşaat yatırımının tamamlanması ardından, ikinci hakediş ise hayvan alımı tamamlandıktan sonra yapılır. Kapasite artırımı/rehabilitasyon yatırımlarında ise hangi yatırım olursa olsun tüm yatırım kalemleri tamamlandıktan sonra bir defada hakediş yapılır. Makine hak edişi yatırımın tamamlanması sonucu birinci veya ikinci hak edişe dahil edilir.
 • İnşaat hakedişlerinde konu uzmanı en az bir teknik elemanın (mühendis / tekniker) imzası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin ve inşaat yapım işlerine ait fatura/faturaların bulunması zorunludur.
 • Hayvan alımı için düzenlenecek hakedişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur. İthal hayvanlarda bakanlıkça görevlendirilen seçim heyetinin tutmuş olduğu seçim listesi esas alınır. Bu durumda İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında seçim heyeti listesindeki hayvanların işletmede tespit edildiğine dair tutanak tutulmalıdır.
 • Yatırımcı inşaat için hibe hakedişine müracaatında yasal izinlerini ibraz etmek zorundadır. Ancak yasal izinlerin uzaması durumunda izni verecek olan kuruluştan alacağı olumlu görüş veya yatırımcı tarafından yasal izinin temin edileceğine dair taahhütname alınacaktır.
 • İPYB’nce uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler İPDK tarafından onaylanır.

 

 

 

 1. b) İnşaat İşleri İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi
 • Yapılan inşaat yatırımları onaylanan projeye uygun olacaktır.
 • Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre açık veya yarı açık sistem olacaktı Ahırlara ait bazı kriterler genel hatları ile aşağıdaki teknik özellikleri kapsayacak şekilde olacaktır:

a-Yapılacak ahırlarda hayvan başına kapalı alan en az 10 m2 olacak şekilde planlanacaktır.

b- Tabandan mahyaya kadar olan yükseklik en az 500 cm. olmalıdır.

 • Desteklemeye esas olacak inşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukurunu kapsayacaktır.
 • İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları ile ilgili unsurlar destekleme kapsamı dışındadır.
 • İnşaatların hak edişleri proje yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunlu olup fiili gerçekleşmeye göre yapılır. Yapılan hak ediş tutarı, onaylanan Sabit Yatırım Tutarı Tablosunda (Ek-11) yer alan yatırım tutarı miktarından fazla olamaz. Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından nakdi katkı olarak sağlanır. Gerektiğinde diğer ilgili kurumlarca yayınlanmış onaylı poz numaraları kullanılabilecektir.
 • İnşaat hak edişlerinde; gerçekleşmeler poz numaralarına göre düzenlenecek ve hak edişte inşaat mühendisi /teknikeri bir teknik elemanın imzası mutlaka bulunacak.
 1. c) Yem Karma Makinesi ve Gübre Sıyırıcıları İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi:

1) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı sisteminin uygun bir şekilde montajının yapılıp yapılmadığı, teknik raporlara sahip olup olmadığı, satın alımlar ve nakli ile ilgili belgeler incelenir.

2) Hibe desteği ödemesinde yer alan yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı sisteminin üst limit fiyatı, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü uzmanı, Sanayi ve Ticaret Odası uzmanı ile İl Müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan ve Valilikçe onaylanmış fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenen bedel, tavan fiyat olarak esas alınır. Harcamalarda KDV’siz fatura bedeli esas alınır.

3) Proje kapsamında yer alan yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı sisteminin yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli olması gerekmektedir.

4) Süt sağım ünitesi, soğutma tankı ve benzeri ekipmanlar hibe desteğinden yararlandırılmaz.

ç) Hayvan Alımı İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi

 • Dişi buzağılar Ek-12’de, yer alan şartları taşımalıdır.
 • Faturalı satışlarda faturanın yada müstahsil makbuzu ile satışlarda makbuzun onaylı sureti bulunmalıdır.
 • Buzağıların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır. Ancak yatırımcı seçimi yapılacak hayvanları en fazla 5 merkezde toplayıp seçim heyetine göstermek zorundadır.
 • Hibe kapsamında alınan dişi buzağılar, yetiştirilip en az 3 aylık gebe düve olmadan (tohumlama yaşı 420-660 günler arasında ve gebelik ise en az 90 gün olacaktır) satılmayacağına dair taahhütname alınır.
 • Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler ile şirket ortakları arasında yapılan alım ve satıma konu buzağılar destekleme kapsamı dışındadır.
 • Desteklemeye esas, dişi buzağıların birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca her yıl belirlenir.
 • İşletme faaliyete geçtikten sonra işletmede ziraat mühendisi (zooteknist) ve/veya veteriner hekim istihdamı zorunlu olup, hakedişe başvuru esnasında ilgili personele ait sözleşmeler sunulacaktır.
 • Yatırımcı; Proje kapsamında mera yetiştiriciliği bölgesi kapsamında değerlendirilen illerde (Çorum, Erzurum, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muş, Sivas ve Yozgat) etçi ve/veya kombine ırklardan olmak üzere en fazla 3 sığır ırkı ile sürü oluşturur.

 

6.3) Hak Ediş İcmallerinin Düzenlenmesi

 1. Ödemeye uygun bulunan hak edişler için rehber ekinde (Ek-13) yer alan Ödeme İcmal Cetveli düzenlenir. İl Proje Değerlendirme Komisyonunca onaylanır ve hak edişlerin birer suretleri ve ödeme kalemleri (hayvan alımı ve inşaat durum raporu) raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.
 2. Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.
 3. Sadece buzağı alımını gerçekleştiren yatırımcıların hayvan alımları için hazırlanan ödeme icmal cetveli ayrıca düzenlenerek İPDK tarafından onaylanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

ç) İnşaat hak edişlerinde toplam ödemeye esas proje bedelinin belirlenmesinde; Proje kapasitesinde belirtilen hayvan sayısı ile Bakanlıkça belirlenen damızlık hayvan (buzağı birim fiyatı üzerinden) birim fiyatlarının çarpımından elde edilen tutar esas alınır. Ancak, ödenecek bedelin Bakanlıkça belirlenen damızlık hayvan fiyatını geçmesi durumunda Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden ödeme yapılır.

 1. İnşaat hak edişlerinde toplam ödemeye esas proje bedelinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, her takvim yılı için buzağı fiyatı KDV hariç birim fiyatları, Merkez proje değerlendirme komisyonunca (MPDK) belirlenerek İl Müdürlüklerine bildirilir.
 2. Ödeme İcmal Cetveli, Genel Müdürlükçe incelenir ve uygun bulunanlar için yatırımcıya ödeme yapılmak üzere hak ediş belgesi hazırlanıp bankaya gönderilir.
 3. Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez.
 4. Bakanlığa Gönderilecek Hakediş dosyasında bulunması gereken belgeler

 

1) Hayvan alımına ait fatura veya müstahsil belgesinin onaylı fotokopisi

2) Hayvan alımı teknik raporu,

3) İnşaat durum raporu,

4) Poz numaralarına göre inşaat keşif özeti cetvelleri,

5) İnşaat yapım işlerine ait fatura / faturalar

6) İnşaat yatırımının tüm aşamalarını içeren fotoğrafların olduğu CD.

7) İPDK onaylı ödeme icmal cetveli (Ek-13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. BÖLÜM

TAMAMLANAN YATIRIMLARIN DENETLENMESİ VE CEZAİ İŞLEMLER

 

7.1) Yatırımların Denetlenmesi ve Cezai Hükümler

a)Yatırımın tamamlanması ve hak ediş ödemeleri sonrasında beş yıl süreyle her yıl en az iki defa işletmeler ziyaret edilerek hibe desteğinden yararlanan yatırımcının Karar, Tebliğ ve uygulama rehberindeki hükümler uyarınca taahhütlerini yerine getirip getirmediği tespit edilir.

b)Hibe kapsamında alınan hayvanların kayıtları Türkvet sisteminden sorgulanacaktır.

c)Yapılan denetim sonuçları (Ek-14 ve Ek-15) proje uygulama süresince her yıl en az iki defa Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

ç)Hibe desteğinden yararlanarak satın alınan hayvanlar mücbir sebepler dışında gebe olmadan elden çıkartılmayacak ve işletme faaliyetini 5 yıl süre ile devam ettirecektir. 5 yıllık süre içinde % 70 kapasite ile en az 3 devir yapma şartı aranacaktır.

 1. d) Yapılan denetimlerde, işletmesinde noksanlık tespit edilen yatırımcıya Bakanlık İl Müdürlüğünce eksikliklerinin giderilmesi için uygun bir süre (en fazla 3 ay) verilir. Verilen süre sonunda eksiklik giderilmezse hukuki süreç başlatılır. Hayvanların gebe olmadan satılması, ölmesi vb. gibi durumlarda ise tamamlanması için İl Müdürlüğünce süre verilecektir.

e)Yatırımcı Bakanlık İl Müdürlüğünün bilgisi ve onayı olmadan işletmede değişiklik yapamaz.

f)Haksız ödendiği veya taahhüdünü yerine getirmediği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

g)İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. BÖLÜM

 

EKLER

 

EK-1  Hibe Başvuru Formu

EK- 2  Ön Proje Formatı

EK- 3  Kamu Arazisine Yapılacak Yatırım İle İlgili Bilgiler

EK- 4  Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu

EK- 5 Taahhütname

EK- 6 Yatırım Yeri Tespit Tutanağı

EK- 7 Ara Rapor Tutanağı

EK- 8 İstenen Belgeler

EK- 9 Aidiyet Belgeleri

EK- 10 Uygun Görülen Proje Başvuruları

EK- 11 Onaylanan Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu

EK- 12 Buzağıların Sağlık ve Teknik Şartları

EK- 13 Ödeme İcmal Cetveli

EK- 14 Yatırımı Devam Eden Projeler İçin Dönem Raporu

EK- 15 Tamamlanmış Projeler İçin İzleme Formu

EK- 16 Buzağı Teslim-Tesellüm belgesi

EK- 17 Proje Ön Değerlendirme Kriterleri Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

…………………………………….. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

HİBE BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı/Unvanı 
T.C. Kimlik No/ Vergi No 
Adresi 
Telefon/Faks Numarası 
İşletmenin Adresi (il-ilçe-köy/mahalle) 
Projenin adı 
Projenin Kapsamı (*)Yeni İnşaat-Kapasite artırımı/rehabilitasyonDamızlık Hayvan AlımıMakine Alet-Ekipman Alımı
   

(*)   Kapasite artırımı ve rehabilitasyon projeleri için başvuracak yatırımcılar hangi konuda başvuru yapacaklar ise o konuyu işaretleyeceklerdir.

 

Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden yayımlanmış olan Tebliğ (Tebliğ No: 2016/39 ve Uygulama Rehberinde yer alan şartları kabul ettiğimi ve başvuru formumun bu kapsam da değerlendirilmesini arz ederim.

 

 

Başvuru Sahibi

İmza/Kaşe

 

 

İl Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

Başvuru Tarihi/SaatiBaşvuru Sıra No(**)Evrak Kabul Sorumlusu
 …./ DÜVE Yeni inşaat, Kapasite artırımı/rehabilitasyon veya Damızlık alımı 

(**) Tarım İl Müdürlükleri’nce kendilerine teslim edilen başvurulara geliş sırasına göre: “Trafik İl Kodu/ DÜVE Yeni inşaat, kapasite artırmı/rehabiltasyon  veya  Damızlık alımı  /000” şeklinde numara verilecektir.

 

 

 

 

 

EK-2

ÖN PROJE FORMatı

YATIRIMCI KİŞİ VE KURULUŞUN:

 1. a) Sahibinin adı ve soyadı :
 2. b) T.C.Kimlik Numarası :
 3. c) Vergi Numarası :
 4. d) Ticari adı :
 5. e) Açık adresi :
 6. f) Telefon no. :
 7. g) Faks no. :
 8. h) Ada, pafta ve parsel no. :

 

 

Ortaklar                       Hisse Oranı      ( %)

____________________________________________________________  

Toplam :

 

1- Hayvancılık İşletmesinin Faaliyet alanı ve kapasitesi:

 

Hayvancılık İşletmesindeki

Hayvan Barınaklarının                                                     :  Cinsi-Tipi     Kapasitesi

 

 

2- Hayvancılık İşletmesinin Bulunduğu Arazinin Niteliği ve Alanı :

3-Hayvancılık işletmesinde içme ve kullanma suyu: ( )Şebeke Suyu ( ) Kuyu Suyu ( ) Su Yok

4-Arazi varlığı                                                           :

5-Tarım makineleri varlığı                                                     :

6-Yem Bitkisi ekiliş (da)                                         :Yonca (   ) Korunga (  ) Fiğ) Mısır (  )                                    Diğer (   )

7-Mevcut Hayvan sayısı (Baş)                                              :

8-Bakanlık desteklerinden yararlanıp yararlanmadığı           :

9-Ortaklar hakkında bilgi (isim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi

kimlik numaraları, yatırımcı özgeçmişi)                  :

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3

 

KAMU ARAZİSİNE YAPILACAK

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

GENEL BİLGİLER
Yatırım yerinin açık adresi 

 

Yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya bina kamudan kiralık ise;
Mal Sahibi kurumun adı 
Kiralık yerin adresi 
Kira Kontratina göre kiralik arsa veya binanin kiralama süresinin başlangiç ve bitiş tarihi 
Yeni inşaat veya tadilatın yapılacağı arsa veya arazinin alanı (m2) 
 

Yatırım yapılacak yerin onaylı tapu fotokopisi

 
Yeni inşaat veya tadilatın yapılacağı binanın kapalı alan büyüklüğü ( m2 ) 

 

Not : Müracaat tarihi itibariyle kira kontratlarının, kiralık arazi ve  bina için 10 yıl olması zorunludur.

 

 1. Yatırımın konusu :……………………………
 2. Yatırıma başlama tarihi :……………………………
 3. Yatırımın bitiş tarihi :……………………………
 1. Projenin kapasitesi                             :……………………………

EK-4

 

TAHMİNİ SABİT YATIRIM VE TERMİN PLAN TABLOSU

TAHMİNİ SABİT YATIRIM TABLOSU (TL)

 

Proje Kapsamında Talep Edilen Tutar ve Proje Bütçesi (tahmini)

Yatırımın konusuYatırım Tutarı

(TL)

Hibeye Esas Yatırım Tutarı (TL)Talep Edilen Hibe Tutarı (TL)Hibeye Esas Oran (%)
Yeni İnşaat veya kapasite artırımı/rehabilitasyon   50
Buzağı alımı   50
Makine alet-ekipman alımı   50
TOPLAM    

 

İşletme yatırımlarında, inşaat yatırım tutarı damızlık hayvanların Bakanlıkça belirlenen güncel tutarın toplamını geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından nakdi katkı olarak sağlanır.

 

 

TERMİN PLANI

FaaliyetlerAylar
123456789101112
Yasal izin ve ruhsatların alınması            
Yeni İnşaat veya tadilat            
Buzağı Alımı            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5

TAAHHÜTNAME

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)

27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararda yer alan hibe destekleme konuları için …………………….…. İli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaatım sonucu Karar, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde belirlenen kurallar kapsamında başvurum kabul edilmiştir.

 1. Yatırım projesini kendi sorumluluğum altında gerçekleştirmeyi,
 2. Tarafıma tebliğ tarihinden itibaren yatırım termin planına uygun süresi içinde tamamlamayı,
 3. Yatırımların bitirilmesi sonrasında hak edişe müracaat etmeyi,
 4. Destekleme dışındaki yatırım kaynağını karşılamayı,
 5. Yatırım projesindeki standartlara uygun, gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ilkelerine uymayı,
 6. Projede yer alan ve destekleme dışında tutulan iş ve işlemleri ayni katkı olarak karşılamayı,
 7. Yatırımdan vazgeçtiğim veya mücbir sebep dışında tamamlayamadığım hallerde desteklemeden yararlanmayacağımı,
 8. Saklanması gereken belge ve bilgileri 5(beş) yıl süreyle muhafaza edeceğimi,
 9. Projede yapacağım her türlü revize işlemini zamanında İl Müdürlüğüne bildireceğimi,
 10. Yatırım esnasında meydana gelebilecek iş kazalarından sorumlu olacağımı,
 11.  Bakanlık ve diğer kamu görevlilerin yapacağı denetimlerde her türlü kolaylığı sağlayacağımı,
 1. Hibe kapsamında satın alınacak damızlıkların seçiminde kendim de katılmadığımda, tercih ettiğim ırklardan İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince yapılan seçimi sonucunu kabul ettiğimi,
 2. TARSİM hayvan hayat sigortasını yaptıracağıma, yaptırmadığım takdirde damızlık materyalin, tarafıma teslim edilmiş olsa bile; hibe ödemesinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın geri alınmasını,
 1. Hibeden yararlandığım konular çerçevesinde işletme faaliyetlerimi tam kapasite ile 5(beş) yıl süre ile devam ettireceğimi,
 2. İstenen bilgi ve belgeleri vaktinde ibraz edeceğimi,
 3. Yatırım için gerekli yasal izinleri almayı,
 4. Tarafıma sağlanan desteği hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devretmeyeceğimi,
 5. Yatırım yerinin davalık olmadığını, olması durumunda desteklemeden yararlanmamayı,
 6. Gerçek dışı veya sahte belge tanzim edilmesi hallerinin tespitinde destekleme dışında tutulacağımı ve sorumlu olduğumu,
 7. Tarafımın/şirketimizin, ortaklarının dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, suç örgütüne dâhil olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinin tespiti halinde destekleme dışında tutulacağımı veya ödenen desteklemeyi iade edeceğimi,
 8. Uygulama rehberinin “3.4 Desteklemeden Yararlanamayacaklar Olanlar” bölümünün (f) maddesine uygun hareket edeceğime, etmediğim takdirde ödenen desteklemeyi iade edeceğimi
 9. Taahhütlerimi yerine getiremediğim durumlarda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde aldığım destekleme miktarını ödeyeceğimi
 10. Aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış isem Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini,
 11. Başvuru ve yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde Bakanlıkça verilen desteklemenin ve yatırım programının iptal edilebileceği gibi, kısmi müeyyide de uygulanabileceğini, devlet memuru, kamu işçisi ve devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olmadığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

 Tarih

Temsil ve ilzama yetkili

Kişilerin isimleri, imzaları ve Kaşe

 

 

EK-6

 

YATIRIM YERİ TESPİT TUTANAĞI

 

 • Projenin adı :…………………………………..
 • Projenin adresi :…………………………………..
 • Projenin konusu :…………………………………..
 • Başvuru sahibi :…………………………………..
 • Proje No :…………………………………..

 

 

Aşağıda imzaları bulunan kişiler yukarıda belirtilen proje mahalline giderek yerinde gerekli incelemeleri yapmış, tapunun ………. ada ………. parseline kayıtlı taşınmaz üzerinde önerilen yatırım projesinin uygulanabileceği belirlenmiştir. Söz konusu taşınmaz mevcut haliyle fotoğraflanmıştır. Kararname, Tebliğ ve Proje uygulama rehberi hükümlerine uygun olarak projenin yürütülmesi konusunda yatırımcıya gerekli tavsiyelerde /uyarılarda bulunulmuş ve yatırım yapılacak yerin fotoğrafı çekilmiştir.  İş bu tutanak taraflar arasında 3 nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. Tarih ……/…../……

 

 

İPYB Üyesi                İPYB Üyesi                Kadastro Elemanı                  Yatırımcı

Adı soyadı                  Adı Soyadı                 Adı soyadı                             Adı soyadı

Unvanı                          Unvanı                     Unvanı

 

 

 

 

*Yer tespitinde kadastro teknik elemanı/İl Müdürlüğü teknik elemanı (haritacı) bulundurulacaktır. Yatırım yerine ait fotoğraf çekimlerinde, mevcut durumun değişik konumlarını yansıtan fotoğraflar yer alacaktır. Arazi değişik ve nirengi noktaları belirlenebilecek şekilde fotoğraflanacaktır. Yerin koordinatlı krokisi eklenecektir.

 

 

 

EK-7

 

ARA RAPOR TUTANAĞI

 

 • Projenin adı :…………………………………..
 • Projenin konusu :…………………………………..
 • Projenin adresi            :…………………………………..
 • Başvuru sahibi            :…………………………………..
 • Proje No                      :…………………………………..
 • Proje başlama tarihi    :…………………………………..
 • Proje bitiş tarihi :…………………………………..
 • Rapor dönemi            :…………………………………..
 • Rapor tarihi :…………………………………..

 

 

 

 

İPYB Üyesi                                                   İPYB Üyesi                                       Yatırımcı

Adı soyadı                                                     Adı Soyadı                                        Adı soyadı

Unvanı                                                           Unvanı

 

 

 

 

Bu bölüm şu alt başlıklar halinde hazırlanabilecektir.

 1. Rapor dönemi içerisinde gerçekleşmeler.
 2. Rapor dönemi içerisinde sözleşmeye bağlanan gerçekleşmeler.
 3. Uygulamada gerçekleşen fiziki gerçekleşmeler (planlama ve gerçekleşme karşılaştırılacak)

4.İnşaatın her safhası fotoğraflanacak.

 

 

 

 

EK-8

YATIRIMA ALINAN PROJELERDE

DOSYADA OLMASI GEREKEN BELGELER

 

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Tüzel kişiliklerde ortaklığı % 25 den fazla olan ortaklar için 1. ve 2. maddelerdeki belgeler,
 • Türkvet Sisteminden hayvan varlığı ve kuruluş tarihini gösteren işletme tescil belgesi ve hayvan varlığını gösterir tespit tutanağı.
 • Taahhütname (Ek-5)
 • Yatırımın yapılacağı araziye ait Ek-9 da yer alan aidiyet belgesi,
 • Kamudan kiralık işletmelerde en az 10 (on) yıllık kira kontratı,
 • Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için)
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için),
 • Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 • Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı,
 • İnşaat ruhsatı veya inşaat iznini gösteren belge
 • Projeler (Statik, Sıhhi tesisat, elektrik ve diğer)
 • Onaylanan sabit yatırım ve termin planı tablosu (Ek-11)
 • Yem karma ve gübre sıyırıcısına ait proforma fatura

 

 

(Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 9

 

HAYVANCILIK İŞLETMESİNİN AİDİYETİNİ GÖSTERİR BELGELER

 

 • Hayvancılık işletmesinin kurulduğu arazi başvuru sahibi çiftçiye ait ise; tapu veya Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti,

 

 • Üzerine yeni inşaat yapılacak arsanın birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın, yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belgeler istenecektir.

 

 • Hayvancılık işletmesinin kurulu olduğu arazi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından hayvancılık işletmesini kuran veya kuracak şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi, (ecr-i misil yani işgal bedeli- ceza bedeli kabul edilmeyecektir.)

 

5) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, hayvancılık işletmesini kuracak veya kuran şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

 

6) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi Vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,

 

7)  Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi köy tüzel kişiliğine ait ise muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,

 

8)   Tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı hayvancılık işletmesi arazilerinde kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise;

-Maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkeme kararının aslı veya noterce onaylanmış sureti ve hayvancılık işletmesi arazisinin başvuruda bulunan kişi tarafından halen kullanıldığını gösterir il/ilçe müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

 

9) Hayvancılık işletmesinin kurulu olduğu arazi kadastro geçmeyen birimlerde (köy/mahalle) arazinin bulunduğu İl/İlçedeki Tespit Komisyonlarınca hazırlanan, arazi yer tespiti ile kurulu işletmelerde üzerinde hayvancılık işletmesinin olduğunu gösterir, İl/İlçe Tespit Komisyonu ve yetiştirici tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

 

 
           EK-10 
 ………. İLİ …………YILI  UYGUN GÖRÜLEN BAŞVURULAR
S.NoBaşvuru TarihiBaşvuru Sahibi 

T.C. Kimlik No / Vergi No**

 DESTEKLEME KONULARI 
 

 

Aldığı

Puan

Hayvan AlımıYeni İnşaat YatırımıAhır Rehabilitasyon Yatırımı 
 

Damızlık Materyal Irkı

Sayısı (Baş)Destek

Miktarı (TL)*

AdetDestek

Miktarı

(TL)*

AdetDestek

Miktarı

(TL)*

TOPLAM DESTEK

TUTARI

(TL)

TOPLAM YATIRIM

TUTARI

(TL)

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 TOPLAM            
 * Ek-4 tablosundan yararlanılacaktır.

** Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişiliklerde Vergi numarası yazılacaktır.

             
İPDK

ÜYESİ

 İPDK

ÜYESİ

İPDK

ÜYESİ

İPDK

ÜYESİ

İPDK

ÜYESİ

 İPDK

BAŞKANI

 

 

EK-11

 

ONAYLANAN SABİT YATIRIM VE TERMİN PLAN TABLOSU

SABİT YATIRIM TABLOSU (TL)

 

Proje Kapsamında Talep Edilen Tutar ve Proje Bütçesi

Yatırımın konusuYatırım Tutarı

(TL)

Hibeye Esas Yatırım

Tutarı (TL)

Talep Edilen

Hibe Tutarı (TL)

 

Hibeye Esas

Oran (%)

Yeni İnşaat veya kapasite artırımı/rehabilitasyon   50
Buzağı alımı   50
Makine alet-ekipman alımı   50
TOPLAM    

(*)Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre çizilmiş toplam inşaat alanını belirtilen ölçekli bir yerleşim planı ve gübre sıyırma sistemine ait proforma fatura eklenecektir.

 

İşletme yatırımlarında, kapasite artırımı/rehabilitasyon tutarı ve Gübre sıyırıcı sistemi alım tutarının toplamı proje kapasitesinde belirtilen hayvanların Bakanlıkça belirlenen güncel tutarının % 50’sini geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak sağlanır.

 

 

TERMİN PLANI

FaaliyetlerAylar (*)
123456789101112
Yasal izin ve ruhsatların alınması            
Yeni İnşaat veya tadilat            
Damızlık Materyal Alımı            

 

FİNANSMAN KAYNAKLARI

Projenin hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-12

 

BUZAĞILARDA ARANACAK

TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTLARI

 

 • Buzağılar dış görünüş itibari ile ırk özelliklerini taşıması gereklidir.
 • Yurt içinden temin edilecek buzağılar damızlık belgesine sahip olmalıdır.
 • Buzağılarda gelişim geriliği görülmemelidir. Buzağılarda ağız-burun akıntısı olmamalı, gözler ve derisi canlı olmalıdır.
 • Buzağılar saf ırk olmalıdır.
 • Buzağılar soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemine kayıtlı olmalıdır.
 • Seçilecek buzağılar seçim tarihinde en az 3 aylık (90 gün) en fazla 6 aylık (180 gün) olmalıdır.
 • Buzağılar tüberküloz ve brusella yönünden negatif ve/veya bu hastalıklarından ari işletmelerden seçilmiş olmalıdır.
 • Deride papillom ve lezyon bulunmamalıdır.
 • Bacaklar ve tırnaklar sağlam olmalıdır.

 

(*) İthal edilecek buzağılar Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşımalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inanın kapalı alan büyüklüğü (

 

 

             EK-13
 

 

 

 

S.No

 ……………. İLİ ÖDEME İCMAL CETVELİ
Başvuru SahibiT.C.

Kimlik No /

Vergi No

 HİBE KONULARI 

 

ÖDENECEK TOPLAM HİBE TUTARI (TL)

 

 

 

İlçesi

 

 

 

İlçe Kodu

Hayvan AlımıYeni İnşaat YatırımıKapasite artırımı/rehabilitasyon Yatırımı
AdıSoyadıDamızlık MateryalToplam

Hayvan Tutarı

(TL)

Ödenecek Hibe Tutarı

(TL)

Toplam Yatırım Tutarı

(TL)

Ödenecek Hibe Tutarı  (TL)Toplam Yatırım Tutarı (TL)Ödenecek Hibe Tutarı  (TL)
IrkıSayısı (baş)
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
TOPLAM        
  Ek: Hayvan alımları ve İnşaat ile ilgili ayrıntılı rapor.

 

İPDK KOMİSYONU TARAFINDAN İMZALANACAKTIR.

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMSİ PROJESİ                                                                                                                                                                                     (……..  YILI)  YATIRIMI DEVAM EDEN PROJELER İÇİN DÖNEM RAPORU

EK-14

İli:…

İLİ: …………….

Yatırım Gerçekleşme Seviyesi
 

 

 

 

Proje Kapasitesi

 

 

İnşaat Aşaması

 

Hayvan Alımı

 

 

Sıra No

 

 

Adı ve Soyadı

 

Temel

Atılmış

 

Su Basmanı tamamlanmış

 

Duvarlar

Örülmüş

 

 

Çatı

Örtülmüş

 

İnşaat

Tamamlanmış

 

 

 

Seçim Aşamasında

 

 

 

Hayvan Alınmış

  1         
  2         
  3         
  4         
  5         
  6         
  7         
  8         
  9         
10         
11         
 TOPLAM        

1-Dönem raporları yılın projeleri için ayrı ayrı tablolarda düzenlenecektir.

2-Her satır bir yatırımcı için kullanılacaktır.

3-İzin verilen ve asıl listede yer alan yatırımcının projesinde yer alan yatırım kalemlerinden, gerçekleştirilen aşamalar için (x) ile işaretlenir. Projesinde yer almayan yatırım

kalemi ve aşamaları boş bırakılır.

4-Henüz projesini onaylatmayanlar ile vazgeçenler belirtilecektir.

FORM: Yılda iki dönem halinde doldurulacaktır. 1.Dönem: Ocak-Haziran, Sonu 2. Dönem: Temmuz-Aralık ayı sonu
1.dönem raporu 15 Temmuz’da, 2. dönem 15 Ocak’ta Bakanlıkta bulunacaktır.

 

HazırlayanKontrol EdenOnaylayan
Proje SorumlusuŞube Müdürüİl Müdürü 
                   

 

 

 

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi İzleme Formu

 
EK-15
İli:Yılı:
S.NoYatırımcının AdıProje YılıDönemiSatın Alınan Buzağı Sayısı ve IrkıDönem Öncesi MevcutÖlenSatılanDönem Sonu MevcutOrt. Satış Fiyatı 
A*B*C*A*B*C*A*B*C*A*B*C*A*B*C*A*B*C* 
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
Toplam                   
 
HazırlayanKontrol EdenOnaylayan 
Adı Soyadı (Ünvanı)Adı Soyadı

(Şube Müd.)

İl Müdürü 
İmzaİmzaİmza 

                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

(*) A, B ve C İşletmedeki ırklar yazılacak.

 

 

EK-16

BUZAĞI

TESLİM-TESELLÜM BELGESİ

 

Damızlık Düve Yetiştiriciliğini Desteklenmesi Projesi kapsamında, adıma bakanlık seçim heyetince seçilmiş ve aşağıda kulak küpe numaraları yazılı olan ..….. Adet Damızlık Buzağı’yı TİGEM / Hastalıktan ari işletme / yetiştirici birliğinden teknik şartnamede belirtildiği gibi sağlam, sağlıklı ve gerekli test ve aşıları yapılmış olarak teslim aldım.

 

 

 

TESLİM ALINAN BUZAĞILARIN KULAK NO / NO’LARI:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

 

TESLİM EDEN                                                             TESLİM ALAN

 

Adı, soyadı, unvanı                                                             Adı, soyadı, unvanı

(İmza )                                                                         (İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-17

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU

KRİTERLERPuanReferans Puanı
1-Başvuru sahibinin niteliği
Gerçek kişi / tüzel kişi103
Genç çiftçi (18-35 yaş), kadın çiftçi,  bireysel başvuru ve/veya ortaklıkları5
Birlik ve/veya ortaklıkları10
2-Yatırım yerinin karakteristiği
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000’den fazla olan ilçe belediye sınırları içinde olması104
Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması6
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000’den az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/ belde belediye sınırları içinde olması8
Büyükşehir belediye sınırları, içinde nüfusu 5000 altındaki mahalle veya diğer illerdeki Köy sınırları içinde olması10
3-Başvuru sahibinin bakanlık kayıt sistemine kayıtlılık durumu
Başvuru sahibinin en az 3 yıl süre ile kayıt sistemine kayıtlı olması51
Başvuru sahibinin 4 yıl ve daha fazla sürede kayıt sistemine kayıtlı olması5
4-Başvuru sahibinin ve/veya ortaklarının hayvancılık konusunda eğitimi
Hayvancılık konusunda herhangi bir eğitime katıldığına dair bir belge yoksa101
Başvuru sahibinin Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge veya sertifikasının olması5
Başvuru sahibi gerçek kişinin tarım veya veterinerlik alanlarında ortaöğretim, ön lisans, lisans diploması, vb. olması, birlik veya tüzel kişiliklerin bünyelerinde söz konusu meslek grupları istihdam etmeleri10
5-Yatırımın karakteristiği
Kapasite artırımı / rehabilitasyon103
Yeni yatırım (inşaat yapımı, hayvan ve makine-ekipman alımı)5
Hayvan alımı10
6-Başvuru sahibi gerçek/ tüzel kişi ve birliklerin arazi varlığı
10 dekar101
11-30 dekar2
31-50 dekar4
51-70 dekar6
71-90 dekar8
91 dekar ve üzeri10
7-Yem tedarik sekli
Kısmen sözleşmeli101
Sözleşmeli2
Kısmen kiralık3
Kiralık4
Kendi Arazisinden10
8-İnşaat yapılacak olan arazinin mülkiyeti
Yatırım yerinin kamu arazisi olması ve en az 10 yıllık kiralaması varsa72
Yatırım yerinin hisseli, anne,  baba, kardeş veya birinci derecede akrabalara ait olması4
Yatırım yerinin başvuru sahibi adına tam hisseli olması7
9- Finansman Dağılımı (Belgelendirme veya taahhüt alınacak)
İnşaat ve hayvanlar için kredi kullanılacak82
Sadece hayvanlar için kredi kullanılacak4
Tüm İşletme kendi sermayesi ile karşılanacak  (Kredi Kullanılmayacak)8
10-Bakanlık değerlendirme puanı2020

 

 

[*] Bakanlığın verdiği destekleme kapsamında, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

 1. Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,
 2. Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri,
 3. Genel kanuni grev,
 4. Genel salgın hastalık,
 5. Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

Bakanlık tarafından söz konusu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; önceden öngörülemez ve beklenemez olması, yatırımcıdan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif olarak bu şartlar altında yatırımcının projede öngörülen yükümlülüklerini aynen ifasının beklenemez olması, yatırımcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yatırımcının İl Müdürlüğüne  yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. İl Müdürlüğü söz konusu bildirim üzerine durumu değerlendirerek, mücbir sebebi kabul edip etmemeye karar verir ve İl Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunar.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    beylikduzu escortsirinevler escortatasehir escortatakoy escort